FB IG YT   LN  | EN

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI, W TYM ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

 1. Polityka prywatności zawiera:
  1. wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez MALO CLINIC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 37, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000242331, posiadającą NIP: 5252341737, REGON: 140078686, zwaną dalej „MALO CLINIC”, w związku z obowiązywaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” lub „RODO” (PUNKTY OD 2 DO 39);
  2. zasady korzystania z plików cookies (PUNKTY OD 40 DO 45).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIAZKU

Z OBOWIAZYWANIEM RODO

 1. Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” („RODO”).
 2. RODO stosowane jest bezpośrednio, bez potrzeby implementowania go do polskiego porządku prawnego, co oznacza, że nie muszą być wydawane polskie ustawy lub rozporządzenia wykonawcze. Zgodnie z art. 91 ust. 3 Konstytucji RP, przepisy RODO mają pierwszeństwo stosowania w przypadku kolizji z polskimi ustawami.
 3. RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych (vide art. 2 ust. 1 RODO).
 4. RODO wprowadza następujące pojęcia istotne z punktu widzenia ochrony danych osobowych:
  1. „dane osobowe” to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przy czym „możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna” to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  2. „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt 2 RODO);
  3. „administrator” to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art. 4 pkt 7 RODO);
  4. „podmiot przetwarzający” to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
  5. „odbiorca” to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią;
  6. „dane dotyczące zdrowia” to dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia.
 5. Z przytoczonych norm prawnych wynika, że administratorem w rozumieniu RODO jest podmiot leczniczy a nie kierownik tego podmiotu, lekarz, czy też inny pracownik.
 6. Administratorem danych osobowych pacjentów MALO CLINIC, a więc podmiotem, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jest MALO CLINIC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000242331, posiadająca NIP: 5252341737, REGON: 140078686.
 7. RODO przewiduje w art. 5 następujące „Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych”:
  1. zasadę zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości –  dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  2. zasadę ograniczenia celu – dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. zasadę minimalizacji danych – dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. zasadę prawidłowości – dane osobowe musza być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
  5. zasadę ograniczenia przechowywania – dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. zasada integralności i poufności – dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 8. MALO CLINIC jako administrator w rozumieniu RODO, jest odpowiedzialny za przestrzeganie ww. zasad i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie (zasada rozliczalności).
 9. MALO CLINIC może przetwarzać dane różnych kategorii osób, takich jak: potencjalni pacjenci, pacjenci, pracownicy, kandydaci do pracy, pracownicy spółek prawa handlowego i innych przedsiębiorców będących kontrahentami MALO CLINIC.
 10. MALO CLINIC może występować w roli podmiotu przetwarzającego dane osobowe na zlecenie (np. innego podmiotu leczniczego) – wówczas podmiotem decydującym o przetwarzaniu i odpowiadającym za zgodność przetwarzania z prawem będzie inny administrator danych.
 11. Z zasady zgodności z prawem wynika, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej prawem, tj. w RODO albo w innym akcie prawnym UE lub w prawie państwa członkowskiego, o których mowa w RODO.
 12. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie jest zgodne z prawem w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator podstawę przetwarzania powinno stanowić prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, wystarczające jest, gdy norma prawna stanowi podstawę różnych operacji przetwarzania wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator. W motywach RODO przyjmuje się, że prawo UE lub prawo państwa członkowskiego powinno określać także cel przetwarzania.
 13. Cel i podstawa prawna przetwarzania przez MALO CLINIC danych osobowych zależą przede wszystkim od tego, w jakim kontekście dane zostały zebrane oraz kogo te dane dotyczą. W niektórych przypadkach MALO CLINIC może przetwarzać dane tej samej osoby w różnych celach i w oparciu o różne podstawy prawne. Cel i podstawa prawna przetwarzania jest związana z tym jakiej kategorii osób dane MALO CLINIC zbiera, do czego dane są potrzebne, oraz tego jakie w związku z okolicznościami obowiązki prawne ciążą na MALO CLINIC. Od tych kwestii zależy przede wszystkim to, po co MALO CLINIC potrzebuje przetwarzać określone dane osobowe.
 14. MALO CLINIC przekazuje informacje o przetwarzaniu danych w momencie zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, a w przypadku, gdy dane zbiera w inny sposób informuje niezwłocznie po pozyskaniu danych lub przy pierwszym kontakcie z taką osobą. Jeśli przekazanie informacji jest nadmiernie utrudnione  MALO CLINIC może odstąpić od informowania bezpośredniego, zamiast tego zamieszczając informacje publicznie, np. na swojej stronie internetowej.
 15. Przetwarzanie danych przez MALO CLINIC jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążącego na administratorze, takich jak:
  1. ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego (m.in. zgłoszenie objęcia opieką medyczną, weryfikacja danych przy ustalaniu wizyty na odległość lub w gabinecie lekarskim – art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn.zm.), zwanej dalej „u.p.p.”, oraz § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015, poz. 2069, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej”;
  2. prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej – art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 u.p.p. oraz rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej;
  3. realizacja praw pacjenta MALO CLINIC, w tym przyjmowanie
   i przechowywanie oświadczeń upoważniających do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentów MALO CLINIC art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 9 ust. 3 i 26 ust. 1 u.p.p. oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej;
  4. prowadzenie dokumentacji rachunkowej, realizacja obowiązków podatkowych, wystawianie rachunków  – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 16. Przetwarzanie danych osobowych pacjentów przez MALO CLINIC dokonywane jest także w przypadkach, gdy jest niezbędne do realizacji celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MALO CLINIC jako administratora, takich jak:

  1. obsługa pacjenta, w tym utrzymywanie kontaktu z pacjentami przy wykorzystaniu podanych przez nich numerów telefonów oraz adresów e-mail (potwierdzanie lub odwoływanie wizyt, przypominanie pacjentom o wizytach, informowanie o faktach dotyczących udzielanych świadczeniach zdrowotnych, w tym konieczności przygotowania się do wizyty lub zabiegu lub możliwości odbioru wyniku badań – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
  2. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
 17. MALO CLINIC może kierować do pacjentów korespondencję marketingową dotyczącą swojej działalności, w tym oferty, informacje o towarach, usługach lub promocjach (stosownie do zgody udzielonej przez pacjenta – wykorzystywane są adresy e-mailowe (e-malie) lub numery telefonów (sms, mms lub połączenia przychodzące)) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017, poz. 1907, z póżn. zm.) w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017, poz. 1219, z późn. zm.). Powyższe oznacza, że używane przez MALO CLINIC telekomunikacyjne urządzenia końcowe i automatyczne systemy wywołujące dla celów marketingu bezpośredniego wykorzystywane będą wyłącznie, gdy abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyrazi na to zgodę. Używanie tych środków dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta (pacjenta). Informacja handlowa wysyłana będzie wyłącznie w przypadku, gdy odbiorca (pacjent) wyrazi zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępni w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 18. MALO CLINIC przetwarza następujący zakres danych osobowych dla celów wskazanych powyżej, w tym w szczególności:
  1. dane dotyczące zdrowia;
  2. dane identyfikacyjne, w tym w szczególności znajdujące się w dokumentach tożsamości osób, które korzystają ze świadczeń zdrowotnych MALO CLINIC lub reprezentują w kontaktach z MALO CLINIC inne osoby lub podmioty (np. imiona i nazwiska, numery PESEL, numery dokumentów tożsamości);
  3. dane kontaktowe i teleadresowe (takie jak adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numery telefonów, czy adres poczty elektronicznej);
  4. dane finansowe, w tym dane dotyczące finansowania wykonanych świadczeń zdrowotnych;
  5. dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej;
  6. dane techniczne i dotyczące wyszukiwania na stronie internetowej, które mogą być danymi osobowymi (np. adresy IP, czy identyfikatory plików cookie, dane dotyczące historii przeglądania stron MALO CLINIC, itp.).
 19. Dane osobowe przetwarzane przez MALO CLINIC obejmują „dane dotyczące zdrowia”. Zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO – co do zasady – zabrania się przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Wyjątki, gdy zakaz ten nie ma zastosowania określa art. 9 ust. 2 RODO. W przypadku MALO CLINIC zastosowanie ma norma z art. 9 ust. 2 lit. h RPDO, zgodnie z którą zakaz przetwarzania „danych dotyczących zdrowia” nie ma zastosowania, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w art. 9 ust. 3 RODO.
 20. Dane osobowe przetwarzane przez MALO CLINIC obejmujące „dane dotyczące zdrowia” zawarte są dokumentacji medycznej, w tym w Wywiadzie medycznym, który objęty tajemnicą lekarską.
 21. MALO CLINIC w celu objęcia pacjenta opieką medyczną oraz zweryfikowania jego tożsamości wymaga sporządzenia kwestionariusza osobowego, który obejmuje następujące dane:
 1. nazwisko i imię (imiona) pacjenta;
 2. nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail;
 3. data urodzenia;
 4. PESEL;
 5. adres zamieszkania.
 1. Ze względów marketingowych MALO CLINIC pozyskuje, fakultatywnie, informacje, czy pracodawca pacjenta ma podpisaną umowę współpracy z MALO CLINIC oraz czy członkowie rodziny pacjenta są także pacjentami MALO CLINIC, a także informację o powodach skorzystania z usług MALO CLINIC oraz źródle informacji o MALO CLINIC.
 2. W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych MALO CLINIC tworzy dokumentację medyczną, w której dokumentuje informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia, jak również informacje
  o nałogach czy preferencjach seksualnych pacjentów. Informacje te są zbierane, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i właściwego prowadzenia procesu leczenia.
 3. MALO CLINIC zwraca się do pacjenta z prośbą o podanie adresu e-mail lub numeru telefonu w celu zapewnienia komunikacji w trakcie procesu leczenia oraz do prowadzenia korespondencji marketingowej.
 4. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez MALO CLINIC mogą kontaktować się pod numerem tel.: (+48 22 393 6333).
 5. Odbiorcami danych osobowych osób, których dane są przetwarzane przez MALO CLINIC mogą być osoby i podmioty wymienione w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. Dz.U. z 2017, poz. 1318, z późn. zm.), którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dokumentację medyczną.
 6. MALO CLINIC nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz do organizacji międzynarodowej.
 7. Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. Osoba, której dane są przetwarzane przez MALO CLINIC posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania – w zakresie i na warunkach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17 i 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in., jakie jej dane MALO CLINIC przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Osoba fizyczna może zwrócić się do MALO CLINIC z wnioskiem o otrzymanie informacji, czy MALO CLINIC przetwarza jej dane osobowe.
 9. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych. np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy MALO CLINIC nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. W przypadku danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej dane osobowe nie mogą zostać z niej usunięte przez czas określony w u.p.p..
 10. Prawa do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła MALO CLINIC. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.
 11. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych, np. MALO CLINIC nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.
 12. Prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje MALO CINIC o zmianie swoich danych osobowych. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez MALO CLINIC może zwrócić się do MALO CLINIC z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.
 13. Prawo sprzeciwu – w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych celach marketingowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w siedzibie MALO CLINIC, listownie na adres siedziby MALO CLINIC.
 14. Osoba, której dane są przetwarzane przez MALO CLINIC posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 15. W przypadkach, gdy wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  i MALO CLINIC uzyskało taką zgodę, osoba, której dane są przetwarzane przez MALO CLINIC ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych konsekwencji. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest wyłącznie w przypadkach, gdy zgoda stanowi wyłączną podstawą prawną przetwarzania danych (np. nie można cofnąć zgody na przetwarzanie danych, gdy przetwarzane są one dla potrzeb realizacji umowy, w tym dochodzenia przez MALO CLINIC roszczeń z tym związanych). Zgoda może być wyłączną podstawą prawną przetwarzania danych np. potencjalnych pacjentów MALO CLINIC. Wszystkie zgody udzielane są dobrowolnie i zawsze mogą być wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo MALO CLINIC do przetwarzania danych do momentu jej cofnięcia.
 16. Podanie przez pacjenta danych osobowych niezbędnych dla prowadzenia dokumentacji medycznej jest warunkiem podjęcia procesu leczenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa świadczenia usług medycznych.
 17. Dane są przetwarzane w systemach teleinformatycznych.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES.

  1. Dla wygody osób korzystających z serwisu maloclinics.pl używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.
  2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
  3. Serwis maloclinics.pl stosuje dwa typy plików cookies:
   1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.);
   2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:

a) cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny gov.pl; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,

b) cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania strony przez użytkowników; dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.inspectlet.com/legal,

c) cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

 1. Serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać plików cookies umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to:
  1. w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć; polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/;
  2. w serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające na zalogowanie się, a także cookies umieszczane przez reklamodawców w celu dopasowania treści i form reklam; polityka plików cookies serwisu Vimeo dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy.
 2. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
 3. Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
  1. Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję;
  2. Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję;
  3. Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję;
  4. Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję;
  5. Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.